UPL

OrganisatiedatumUPLtoelichtinggrondslagburgeroverheidbedrijfDiensten-richtlijnaanvraagmeldingverplichtinginformatieautonomiemedebewind
Provincie2011-01-01afsluiting openbare weg vergunningUPL juist?Wegenwet artikel 80011100010
Provincie2011-01-01amateuristische kunstbeoefeningssubsidieprovinciale subsidieverordening1010000101
Provincie2016-03-01archiefbescheiden behouden voor raadplegingArchiefwet 1995 artikel 130000000000
Provincie2016-03-01badinrichtingWet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden artikel 100010100010
Provincie2016-03-01badinrichting legionellepreventieBesluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden artikel 2a1010100010
Provincie2016-03-01badinrichting ontheffingWet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden artikel 50100100001
Provincie2016-03-01bebouwde kom vaststellingWegenwet artikel 270000000000
Provincie2016-03-01beschermde dieren ontheffingkievitseieren rapen,
ontheffingen ten behoeve van speciaal doel (als voorkomen schade aan gezondheid, veiligheid luchtverkeer, schade aan gewassen)
Flora- en faunawet artikelen 60 en 680000000000
Provincie2016-03-01beschermde leefomgeving aanwijzingFlora- en faunawet artikel 190011001001
Provincie2016-03-01beschermde leefomgeving schadevergoedingFlora- en faunawet artikel 280011010001
Provincie2011-01-01bez1Algemene wet bestuursrecht artikel 7:10011100001
Provincie2016-03-01bijvoeren wild ontheffingFlora- en faunawet artikel 74a0100001001
Provincie2011-01-01bijzonder transportontheffingWegenverkeerswet 1994 artikel 1490100001001
Provincie2016-03-01bodemsaneringBesluit uniforme saneringen artikel 60000000000
Provincie2016-03-01bodemsaneringverplichting uitvoeren onderzoekBesluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen artikel 41010100001
Provincie2016-03-01bodemverontreiniging meldingconstatering bij werkzaamhedenWet bodembescherming artikel 271010100001
Provincie2011-01-01burgerinitiatiefprovinciale verordening burgerinitiatief1011100001
Provincie2016-03-01cultuursubsidieprovinciale subsidieverordening1011100001
Provincie2016-03-01e0periment gebruik meststoffen ontheffingBesluit gebruik meststoffen artikel 81010100001
Provincie2016-03-01e0pertisecentra onderwijsplanverzoek opneming in planWet op de e0pertisecentra artikel 811010100001
Provincie2016-03-01eenmalige afdracht winning koolwaterstoffenMijnbouwwet artikel 760011010001
Provincie2011-01-01emancipatiesubsidieprovinciale subsidieverordening1010100001
Provincie2011-01-01evenementenvergunningmeldingBinnenvaartpolitiereglement art. 1.230000000000
Provincie2016-03-01faunabeheereenheidFlora- en faunawet artikel 290000000000
Provincie2016-03-01faunabeheerplanFlora- en faunawet artikel 300011100001
Provincie2011-01-01gedoogbesluitafzien handhavingProvinciewet artikel 1220011100001
Provincie2016-03-01geluidsbelasting grens1de verhogingvoor werken met regionaal of nationaal belangWet geluidhinder artikel 110a0011100001
Provincie2016-03-01gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechtingWet gemeenschappelijke regelingen artikel 280011010001
Provincie2016-03-01gemeente stichtingen en vennootschappen goedkeuringGemeentewet artikel 1600011001001
Provincie2016-03-01gemeentefinanciënGemeentewet artikelen 191 en 2000000000000
Provincie2016-03-01gemeentefinanciënGemeentewet artikelen 1910000000000
Provincie2016-03-01gemeentegrens correctieWet algemene regels herindeling artikel 31011100010
Provincie2016-03-01handelingen gemeentefunctionaris ontheffingGemeentewet artikel 151011100010
Provincie2016-03-01integratiesubsidieprovinciale subsidieverordening1000100010
Provincie2016-03-01integriteitsbeoordelingverplichting informatie-verstrekkingWet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur artikel 301011100010
Provincie2011-01-01kabels- en leidingenvergunninganders dan op grond van Telecommunicatiewet artikel 5.4provinciale (water)wegenverordening1011100001
Provincie2011-01-01klachtAlgemene wet bestuursrecht artikel 9:11011100010
Provincie2016-03-01klacht ombudsmanUPL kent klacht Awb 9:1Algemene wet bestuursrecht artikel 9:181011100010
Provincie2011-01-01kleine landschapselementen-subsidieprovinciale subsidieverordening1011010001
Provincie2011-01-01koninklijke onderscheiding voordrachtReglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau0011100001
Provincie2016-03-01kostentoedeling kostentoedeling kostentoedeling kostentoedeling kostentoedeling kostentoedeling kostentoedelinggeldt alleen voor verordening kostentoedelingWaterschapswet artikel 1200011100001
Provincie2016-03-01landinrichtingsplanWet inrichting landelijk gebied artikel 181000001010
Provincie2011-01-01luchtruimgebruik-vergunningUPL onjuistWet luchtvaart artikel 8a.510000000000
Provincie2011-01-01melding openbare ruimte (milieu)UPL juist?Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 5.21010001001
Provincie2016-03-01melding opheffing school e0pertisecentraBesluit bekostiging WEC artikel 40000000000
Provincie2016-03-01melding opheffing school voortgezet onderwijsvso valt onder e0pertisecentraBekostigingsbesluit WVO artikel 20011100001
Provincie2011-01-01milieuhandhavingProvinciewet artikel 1220100001001
Provincie2016-03-01milieuverslag bedrijfVerordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, artikel 50100100001
Provincie2011-01-01natuurbeheer provinciale subsidieprovinciale subsidieverordening
(+ modelregeling BIJ12)
0100100001
Provincie2011-01-01natuurbeheer provinciale subsidiethans: Natuurnetwerk Nederlandprovinciale subsidieverordening1011100001
Provincie2011-01-01natuurbeheer provinciale subsidieprovinciale subsidieverordening
(+ modelregeling BIJ12)
1000100001
Provincie2011-01-01natuurbeheer provinciale subsidieprovinciale subsidieverordening
(+ modelregeling BIJ12)
1010100001
Provincie2016-03-01natuurgebied aanwijzingNatuurbeschermingswet 1998 artikelen 10 en 10a1011100001
Provincie2016-03-01natuurgebied aanwijzingNatuurbeschermingswet 1998 artikelen 10 en 10a1011100010
Provincie2016-03-01natuurgebied schadevergoedingNatuurbeschermingswet 1988 artikel 311010100001
Provincie2016-03-01natuurgebied vergunningNatuurbeschermingswet 1988 artikel 160100001001
Provincie2016-03-01omgevingsvergunningWet algemene bepalingen omgevingsrecht artikelen 2.1 en 2.20000000000
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning bouwprovinciale wegenverordening1011100010
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning bouwprovinciale vaarwegenverordening0100001001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning bouwprovinciale omgevingsverordening1010100001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning bouwprovinciale vaarwegenverordening0011100010
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning inritUPL onjuistprovinciale wegenverordening1000100000
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning milieuafzonderlijke regeling per 01-01-2013 vervallenwas: Besluit mestbassins milieubeheer0011100001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning milieuBesluit omgevingsrecht artikel 2.2a0011100001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning milieuWet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.11011100001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning milieuWet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10011100001
Provincie2011-01-01omgevingsvergunning milieuVuurwerkbesluit artikel 3.2.31011100001
Provincie2016-03-01ontgrondingdiverse verordeningenRegeling ontgrondingen in rijkswateren provinciale verordening0011001001
Provincie2011-01-01ontgrondingsvergunningOntgrondingenwet artikel 3
Ontgrondingenwet artikel 3
Ontgrondingenwet artikel 3
Ontgrondingenwet artikel 3
Ontgrondingenwet artikel 3
1010001001
Provincie2011-01-01ontgrondingsvergunning schadevergoedingOntgrondingenwet artikel 260011100010
Provincie2011-01-01onverwijlde bijstand voorzieningParticipatiewet artikel 811011100001
Provincie2011-01-01personenvervoer-concessieanders dan per treinWet personenvervoer 2000 artikel 201011000001
Provincie2011-01-01podiumkunstensubsidieprovinciale subsidieverordening0011100001
Provincie2016-03-01project waterstaatswerkprojectplanWaterwet artikel 5.70011100001
Provincie2016-03-01provinciaal inpassingsplanWet ruimtelijke ordening artikel 3.260011100001
Provincie2016-03-01provinciaal inpassingsplanWet ruimtelijke ordening artikel 3.261011100001
Provincie2016-03-01provinciale financiënbegroting en rekeningProvinciewet artikelen 194 en 2011011100001
Provincie2011-01-01rampen en zware ongevallen informatieplichtBesluit risico's zware ongevallen 2015 artikelen 6 en 90010001001
Provincie2016-03-01recreatiesubsidieprovinciale subsidieverordening0011100001
Provincie2011-01-01risicokaartWet veiligheidsregio’s artikel 451011100001
Provincie2011-01-01routeplichtontheffing gevaarlijke stoffenMin I&MWet vervoer gevaarlijke stoffen artikel 270011100001
Provincie2011-01-01sportactiviteitensubsidieprovinciale subsidieverordening0011010001
Provincie2016-03-01sportmotoren geluidsontheffingBesluit geluidproduktie sportmotoren artikel 30011100001
Provincie2016-03-01vaarweggebruikmoet zijn: vergunningBinnenvaartpolitiereglement artikel 1.210011001001
Provincie2011-01-01verkeersbesluitWegenverkeerswet 1994 artikel 181011100001
Provincie2016-03-01verordening gemeentefunctionaris goedkeuringvolgens de wet: goedkeuringGemeentewet artikel 990010010001
Provincie2016-03-01verzoek overheidsinformatieWet openbaarheid van bestuur artikel 30010010001
Provincie2016-03-01verzoek overheidsinformatieWet openbaarheid van bestuur artikel 20100100001
Provincie2016-03-01voorkeursrecht gemeente ontheffingWet voorkeursrecht gemeenten artikel 100011100001
Provincie2011-01-01vos-inrichting gegevensleveringbeleidsonderwerp: komt op vier of meer plaatsen voor in het Activiteitenbesluit0000000000
Provincie2016-03-01vrijwilligerswerksubsidieprovinciale subsidieverordening0011100001
Provincie2016-03-01vrijwilligerswerksubsidieprovinciale subsidieverordening0011100010
Provincie2011-01-01vuurwerkopslag-vergunning> 10.000 kg consumenten-vuurwerkWet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10011100001
Provincie2011-01-01vuurwerkvergunningUPL onjuist: toepassings-vergunning (Min IenM)Vuurwerkbesluit artikel 3B.10011100010
Provincie2016-03-01waterbeheer schadevergoedingWaterwet artikel 7.140000000000
Provincie2016-03-01waterbodem verontreiniging meldingWaterwet artikel 6.90000000000
Provincie2011-01-01watermeldingWaterbesluit artikel 6.111011100001
Provincie2016-03-01waterschapsfinanciënvaststelling geschiedt door algemeen bestuurWaterschapswet artikelen 101 en 1070000000000
Provincie2011-01-01watervergunningWaterwet artikel 6.41011100001
Provincie2011-01-01watervergunningschadevergoe-ding?Waterwet artikel 6.40000000000
Provincie2011-01-01watervergunningwaterschap bevoegdWaterwet artikel 6.20000000000
Provincie2011-01-01watervergunningbodemenergie-systeemWaterwet artikel 6.40011100010
Provincie2011-01-01watervergunningmeer dan 150.000 m3 per jaarWaterwet artikel 6.40100100001
Provincie2011-01-01watervergunningmeer dan 150.000 m3 per jaarWaterwet artikel 6.40011001001
Provincie2011-01-01watervergunningdiverseWaterwet artikel 6.40100001001
Provincie2016-03-01watervergunning registratieWaterbesluit artikel 6.111011100001
Provincie2016-03-01watervergunning schadevergoedingWaterwet1000000000
Provincie2016-03-01wedstrijd op de wegWegenverkeerswet 1994 artikel 1480000000000
Provincie2011-01-01wegenverkeerswet-ontheffingomschrijving titel te ruimWegenverkeerswet 1994 artikel 1490010100001
Provincie2011-01-01wmo-voorzieninggemeentelijke taakWet maatschappelijke ondersteuning artikel 2.2.40010100010
Provincie2016-03-01zorgplicht riolering ontheffingWet milieubeheer artikel 10.331000100001
Provincie2016-03-01zorgvoorzieningen subsidieprovinciale subsidieverordening0000000000
Provincie2016-03-01zwemwaterRegeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden art. 60011100010
Provincie2016-03-01zwemwater aanwijzing inzienWet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden artikel 10c0011100001